19 בינואר 2006


חברון בתנ"ך
1.בראשית פרק יג יח
יח ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן-שם מזבח ליהוה:
2.בראשית פרק כג ב
ב ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה:
3.בראשית פרק כג יט
יט ואחרי-כן קבר אברהם את-שרה אשתו אל-מערת שדה המכפלה על-פני ממרא הוא חברון בארץ כנען:
4.בראשית פרק לה כז
כז ויבא יעקב אל-יצחק אביו ממרא קרית הארבע הוא חברון אשר-גר- שם אברהם ויצחק:
5.בראשית פרק לז יד
יד ויאמר לו לך-נא ראה את-שלום אחיך ואת-שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה:
6.שמות פרק ו יח
יח ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה:
7.במדבר פרק ג יט
יט ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל:
8.במדבר פרק יג כב
כב ויעלו בנגב ויבא עד-חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים:
9.במדבר פרק יג כב
כב ויעלו בנגב ויבא עד-חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים:
10.יהושע פרק י ג
ג וישלח אדני-צדק מלך ירושלם אל-הוהם מלך-חברון ואל-פראם מלך- ירמות ואל-יפיע מלך-לכיש ואל-דביר מלך-עגלון לאמר:
11.יהושע פרק י ה
ה ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמרי מלך ירושלם מלך-חברון מלך- ירמות מלך-לכיש מלך-עגלון הם וכל-מחניהם ויחנו על-גבעון וילחמו עליה:
12.יהושע פרק י כג
כג ויעשו כן ויציאו אליו את-חמשת המלכים האלה מן-המערה את מלך ירושלם את-מלך חברון את-מלך ירמות את-מלך לכיש את-מלך עגלון:
13.יהושע פרק י לו
לו ויעל יהושע וכל-ישראל עמו מעגלונה חברונה וילחמו עליה:
14.יהושע פרק י לט
לט וילכדה ואת-מלכה ואת-כל-עריה ויכום לפי-חרב ויחרימו את-כל- נפש אשר-בה לא השאיר שריד כאשר עשה לחברון כן-עשה לדברה ולמלכה וכאשר עשה ללבנה ולמלכה:
15.יהושע פרק יא כא
כא ויבא יהושע בעת ההיא ויכרת את-הענקים מן-ההר מן-חברון מן- דבר מן-ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל עם-עריהם החרימם יהושע:
16.יהושע פרק יב י
י מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד:
17.יהושע פרק יד יג
יג ויברכהו יהושע ויתן את-חברון לכלב בן-יפנה לנחלה:
18.יהושע פרק יד יד
יד על-כן היתה-חברון לכלב בן-יפנה הקנזי לנחלה עד היום הזה יען אשר מלא אחרי יהוה אלהי ישראל:
19.יהושע פרק יד טו
טו ושם חברון לפנים קרית ארבע האדם הגדול בענקים הוא והארץ שקטה ממלחמה:
20.יהושע פרק טו יג
יג ולכלב בן-יפנה נתן חלק בתוך בני-יהודה אל-פי יהוה ליהושע את- קרית ארבע אבי הענק היא חברון:
21.יהושע פרק טו נד
נד וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן:
22.יהושע פרק כ ז
ז ויקדשו את-קדש בגליל בהר נפתלי ואת-שכם בהר אפרים ואת-קרית ארבע היא חברון בהר יהודה:
23.יהושע פרק כא יא
יא ויתנו להם את-קרית- ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת-מגרשה סביבתיה:
24.יהושע פרק כא יג
יג ולבני אהרן הכהן נתנו את-עיר מקלט הרצח את-חברון ואת- מגרשיה ואת-לבנה ואת-מגרשיה:
25.שופטים פרק א י
י וילך יהודה אל-הכנעני היושב בחברון ושם-חברון לפנים קרית ארבע ויכו את-ששי ואת-אחימן ואת-תלמי:
26.שופטים פרק א י
י וילך יהודה אל-הכנעני היושב בחברון ושם-חברון לפנים קרית ארבע ויכו את-ששי ואת-אחימן ואת-תלמי:
27.שופטים פרק א כ
כ ויתנו לכלב את-חברון כאשר דבר משה ויורש משם את-שלשה בני הענק:
28.שופטים פרק טז ג
שער-העיר ובשתי המזוזות ויסעם עם-הבריח וישם על-כתפיו ויעלם אל-ראש ההר אשר על-פני חברון:
29.שמואל א פרק ל לא
לא ולאשר בחברון ולכל-המקמות אשר-התהלך-שם דוד הוא ואנשיו:
30.שמואל ב פרק ב ג
ג ואנשיו אשר-עמו העלה דוד איש וביתו וישבו בערי חברון:
31.שמואל ב פרק ב יא
יא ויהי מספר הימים אשר- היה דוד מלך בחברון על-בית יהודה שבע שנים וששה חדשים:
32.שמואל ב פרק ב לב
לב וישאו את-עשהאל ויקברהו בקבר אביו אשר בית לחם וילכו כל- הלילה יואב ואנשיו ויאר להם בחברון:
33.שמואל ב פרק ג ב
ב (וילדו) [ויולדו] לדוד בנים בחברון ויהי בכורו אמנון לאחינעם היזרעאלית:
34.שמואל ב פרק ג ה
ה והששי יתרעם לעגלה אשת דוד אלה ילדו לדוד בחברון:
35.שמואל ב פרק ג יט
יט וידבר גם אבנר באזני בנימין וילך גם-אבנר לדבר באזני דוד בחברון את כל-אשר-טוב בעיני ישראל ובעיני כל-בית בנימן:
36.שמואל ב פרק ג כ
כ ויבא אבנר אל-דוד חברון ואתו עשרים אנשים ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר-אתו משתה:
37.שמואל ב פרק ג כב
כב והנה- עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב עמם הביאו ואבנר איננו עם-דוד בחברון כי שלחו וילך בשלום:
38.שמואל ב פרק ג כז
כז וישב אבנר חברון ויטהו יואב אל-תוך השער לדבר אתו בשלי ויכהו שם החמש וימת בדם עשהאל אחיו:
39.שמואל ב פרק ג לב
לב ויקברו את-אבנר בחברון וישא המלך את-קולו ויבך אל-קבר אבנר ויבכו כל-העם:
40.שמואל ב פרק ד א
פרק ד
א וישמע בן-שאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו וכל-ישראל נבהלו:
41.שמואל ב פרק ד ח
ח ויבאו את-ראש איש-בשת אל-דוד חברון ויאמרו אל-המלך הנה-ראש איש-בשת בן-שאול איבך אשר בקש את-נפשך ויתן יהוה לאדני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו:
42.שמואל ב פרק ד יב
יב ויצו- דוד את-הנערים ויהרגום ויקצצו את-ידיהם ואת-רגליהם ויתלו על-הברכה בחברון ואת ראש איש-בשת לקחו ויקברו בקבר- אבנר בחברון:
43.שמואל ב פרק ד יב
ויתלו על-הברכה בחברון ואת ראש איש-בשת לקחו ויקברו בקבר- אבנר בחברון:
44.שמואל ב פרק ה א
פרק ה
א ויבאו כל-שבטי ישראל אל-דוד חברונה ויאמרו לאמר הננו עצמך ובשרך אנחנו:
45.שמואל ב פרק ה ג
ג ויבאו כל-זקני ישראל אל-המלך חברונה ויכרת להם- המלך דוד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את-דוד למלך על-ישראל:
46.שמואל ב פרק ה ג
ג ויבאו כל-זקני ישראל אל-המלך חברונה ויכרת להם- המלך דוד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את-דוד למלך על-ישראל:
47.שמואל ב פרק ה ה
ה בחברון מלך על-יהודה שבע שנים וששה חדשים ובירושלם מלך שלשים ושלש שנה על כל-ישראל ויהודה:
48.שמואל ב פרק ה יג
יג ויקח- דוד עוד פלגשים ונשים מירושלם אחרי באו מחברון ויולדו עוד לדוד בנים ובנות:
49.שמואל ב פרק טו ז
ז ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום אל-המלך אלכה נא ואשלם את-נדרי אשר-נדרתי ליהוה בחברון:
50.שמואל ב פרק טו ט
ט ויאמר-לו המלך לך בשלום ויקם וילך חברונה:
 
 
 
51.שמואל ב פרק טו י
י וישלח אבשלום מרגלים בכל-שבטי ישראל לאמר כשמעכם את-קול השפר ואמרתם מלך אבשלום בחברון:
52.מלכים א פרק ב יא
יא והימים אשר מלך דוד על-ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלש שנים:
53.דברי הימים א פרק ב מב
מב ובני כלב אחי ירחמאל מישע בכרו הוא אבי-זיף ובני מרשה אבי חברון:
54.דברי הימים א פרק ב מג
מג ובני חברון קרח ותפח ורקם ושמע:
55.דברי הימים א פרק ג א
פרק ג
א ואלה היו בני דויד אשר נולד-לו בחברון הבכור אמנן לאחינעם היזרעאלית שני דניאל לאביגיל הכרמלית:
56.דברי הימים א פרק ג ד
ד ששה נולד-לו בחברון וימלך-שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם:
57.דברי הימים א פרק ה כח
כח ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל:
58.דברי הימים א פרק ו ג
ג ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל:
59.דברי הימים א פרק ו מ
מ ויתנו להם את-חברון בארץ יהודה ואת-מגרשיה סביבתיה:
60.דברי הימים א פרק ו מב
מב ולבני אהרן נתנו את-ערי המקלט את-חברון ואת-לבנה ואת- מגרשיה ואת-יתר ואת-אשתמע ואת-מגרשיה:
61.דברי הימים א פרק יא א
פרק יא
א ויקבצו כל-ישראל אל-דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו:
62.דברי הימים א פרק יא ג
ג ויבאו כל-זקני ישראל אל-המלך חברונה ויכרת- להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את-דויד למלך על-ישראל כדבר יהוה ביד- שמואל:
63.דברי הימים א פרק יא ג
ג ויבאו כל-זקני ישראל אל-המלך חברונה ויכרת- להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את-דויד למלך על-ישראל כדבר יהוה ביד- שמואל:
64.דברי הימים א פרק יב כד
כד ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על-דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה:
65.דברי הימים א פרק יב לט
לט כל-אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את-דויד על-כל-ישראל וגם כל-שרית ישראל לב אחד להמליך את-דויד:
66.דברי הימים א פרק טו ט
ט לבני חברון אליאל השר ואחיו שמונים:
67.דברי הימים א פרק כג יב
יב בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה:
68.דברי הימים א פרק כג יט
יט בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי:
69.דברי הימים א פרק כו כג
כג לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי:
70.דברי הימים א פרק כו ל
ל לחברוני חשביהו- ואחיו בני-חיל אלף ושבע-מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך:
71.דברי הימים א פרק כו לא
לא לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד:
72.דברי הימים א פרק כו לא
לא לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד:
73.דברי הימים א פרק כט כז
כז והימים אשר מלך על-ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלוש:
74.דברי הימים ב פרק יא י
י ואת-צרעה ואת-אילון ואת-חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצורות: