בלוג

ז' באדר: יום תפילה ותיקונים לישועה והצלה במערת המכפלה

במשך שנים רבות נהגו רבים לפקוד את מערת המכפלה ביום הזה, המיוחס ללידתו ופטירתו של משה רבנו | ע"פ מקורות שונים משה רבנו נטמן עם האבות במערת המכפלה

8.3.22, 12:48 | נעם ארנון | 111 צפיות

יום ז' באדר ידוע כיום הולדתו ופטירתו של משה רבנו.
התורה אינה מגלה לנו את מקום קבורתו, ההבנה היא כי מדובר בנקודה עלומה כלשהי בעבר הירדן המזרחי. זאת כדי למנוע את הפיכת המקום לאתר של עבודת אלילים ופולחן פסול.
עם זאת, מקורות שונים במדרש ובתורת הסוד שופכים מעט אור על הנושא ומוסיפים פרטים מרתקים: משה רבנו משתוקק להיכנס לארץ הטובה המובטחת, אך הדבר נמנע ממנו בהוראת ריבונו של עולם. הוא נפטר ונקבר בארץ מואב, על כך אין חולק.
על פי גירסה אחת, לאחר קבורתו נושאים אותו מלאכים אל מערת המכפלה שבחברון - שם הוא מצטרף ושוכן כבוד עם האבות והאימהות.
ע"פ גירסה אחרת הוא נקבר אכן באותה נקודה עלומה בעבר הירדן, אך משם יוצאת מחילה תת-קרקעית המתחברת אל קברי האבות והאימהות במערת המכפלה.
כך או כך - בהתאם למסורת הזו, במשך הדורות נהגו יהודים רבים לעלות ולפקוד את מערת המכפלה דווקא ביום הזה, ז' באדר.
בשל צוק העיתים תחת 700 שנות השילטון המוסלמי, נאלצו רבים מן העולים לשנות את היעד אל קברו של רשב"י במירון - אך המקור למסורת הוא דווקא במערת המכפלה.
בשנים האחרונות שבים מתפללים רבים מרחבי הארץ והעולם לפקוד את מערת המכפלה ביום הזה.
לכבודם של האבות והאימהות ולכבודו של גדול הנביאים, זכותם תגן עלינו.
 
לתועלת הציבור הבאנו מספר מקורות מחז"ל ורבותינו גדולי ישראל זיע"א על חיבור משה רבנו ע"ה עם אבותינו הק' במערת המכפלה:
 
"עילאין שמעו, אינו דמיכין דחברון ורעיא מהימנא אתערו משנתכון"!!
כיון שכידוע על פי הסוד נמצא גם משה רבנו ע"ה
 במערת המכפלה
מלאכי שרת הביאוהו – מערת שדה המכפלה
(ספר בני מאיר ל"ה, א, בשם הראשונים)

כידוע צרותינו גדלו עד למעלה בעוה"ר, וכידוע עפ"י הסוד מחובר משה רבנו ע"ה עם האבות הק' במערת המכפלה, וע"כ ע"פ הוראת גדולי הדור שליט"א ראוי לקיים כמו בדורות הקודמים יום תפילה ותיקונים להצלת וישועת עם ישראל ביום הסתלקות משה רבנו ע"ה במערת המכפלה ביום ז' באדר, וזכות אבותינו הק' וזכות משה רבנו ע"ה יעמדו לכל העולים להשתטח ביום זה במערת המכפלה מקום אבותינו זיע"א ולכל ישראל ויזכו בעזהשי"ת  לבריות גופא ונהורא מעליא,  פרנסה טובה זווג הגון וזש"ק בנים העוסקים בתורת משה רבנו ע"ה,  ויזכו לישועה, נחמה וגאולה שלמה בב"א.
 
 
ספרי דברים: "וימת שם משה". ומנין אתה אומר מחילה היתה יוצאה מקבורתו של משה לקבורתם של אבות? נאמר כאן "וימת שם משה" ונאמר להלן "שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו" (ברא' מ"ט) (ספרי דברים פסקה שנ"ז ד"ה "וימת")
תקוני זוהר: "רעיא מהימנא, אנת ואבהן הקיצו ורננו לאתערותא  דשכינתא, דאיהי ישנה בגלותא...מיד קם רעיא מהימנא ואבהן קדישין עמיה" (תקו"ז) הקדמת תיקוני הזהר י"ז ב'
ספר התמונה לתנא הא-לקי רבי נחוניא בן הקנה: "במערת המכפלה קבורים ה' זוגות, ג' ידועות וב' נסתרות". ופירוש למקובל גדול מבאר -  " הנסתרות הם אדם וחוה משה וצפורה" (ספר התמונה דף ס' ע"ב).
ר' דוד נכד הרמב"ם: "ד"א: "המכפלה" – אמרו רבותינו ע"ה: למשה רבנו ע"ה קברו ה' יתעלה שם, כמו שאמר "ואקברה את מתי שמה", שאם תהפוך "שמה" יבוא "משה" (מדרש ר' דוד הנגיד ע' פ"ד) ע"ש.
בעל "מגלה צפונות": "המלאכים העבירוהו למשה רבנו ע"ה למערת המכפלה, וז"ש "לא ידע איש את קבורתו", אף משה אינו יודע מקום קבורתו, כיון שנקבר מול בית פעור ורואה עצמו במערת המכפלה איננו יודע עיקר מקום קבורתו היכן" (מגלה צפונות דף קמד ע"ש).
 
"ואמר ר' חמא בר חנינא: מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד בית המקדש להחרב  ולהגלות את ישראל מארצם, שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה, ויעמדו בבכיה, ויתחננו למשה ויאמרו לו: משה רבנו עמוד בתפילה בעדנו, ועומד משה ומבטל את הגזרה, מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם וכו' (סוטה י"ד)
 
"וקול התור נשמע בארצנו" (שיר השירים) – "תור הוא משה רבנו, הבא עם משיח בן דוד, הגואל האחרון"  (קול התור)
 
צילום: מנדי הכטמן
 
אין תגובות